Les reixetes de doble platina PcP consisteixen en platines portants orientades en el sentit de la llum, i platines transversals i separadores orientades transversalment a les platines portants. Les platines transversals i separadores, l’altura de les quals generalment és inferior a la de les platines portants, s’introdueixen a gran pressió en les ranures punxonades a les platines portants. Aquesta operació acobla diferents platines donant com a resultat una forma enreixada.

Per emmarcar i estabilitzar la reixeta es col·loca un perfil pla als quatre costats. A les cantonades on els perfils plans coincideixen, les arestes estan soldades per dins per dotar la reixeta de major estabilitat.

Per descriure les reixetes de doble platina PcP s’aplica la mesura total de la reixeta i la mida de la malla, de manera que el sentit de suport de les platines portants sempre s’indiqui com a primera mesura subratllada, i la longitud de la reixeta (platines transversals) com a segona mesura.

La mida de la malla es descriu indicant la distància entre les platines transversals (Mc), i la distància entre les platines portants (Mp). Les mides de la malla es separen amb un traç oblic “/”.

L’alçada de la reixeta es determina pel dimensionament de la reixeta (requisit de càrrega i d’aplicació). Les platines portants es dimensionen per a la transferència de les forces en qüestió, i les platines transversals (juntament amb les platines separadores si escau) es dimensionen per a la distribució de les forces a tantes platines portants com sigui possible, i per absorbir les potències horitzontals, per exemple les potències de frenada.

Les reixetes de doble platina PcP s’acoblen sota una gran pressió. Això fa a la reixeta molt estable i forta, fins i tot després dels talls eventuals en la forma original de la reixeta, ja que tots els talls es reforcen amb una platina.

 

Reixetes d’entrada

La reixeta de doble platina PcP d’aplicació com a reixeta d’entrada, està disponible en una àmplia gamma com a article en sèrie i, a més, es pot fabricar de manera especifica segons el desig o la necessitat del client. El material estàndard és acer galvanitzat en calent, però les reixetes també es poden fabricar en altres materials, per exemple acer inoxidable, alumini, aliatges especials, etc.

Com a articles de sèrie se subministren reixetes d’entrada rectangulars i semicirculars amb anivelladors ajustables.

 

 


Reixetes per a la indústria

La reixeta industrial PcP és una reixeta de doble platina que satisfà la major part de les necessitats del sector de la construcció pel que fa a sòls i passarel·les funcionals. S’adapta fàcilment a construccions amb columnes o tubs que travessen diversos pisos. L’àmplia gamma d’articles estàndard s’aplica amb gran èxit en el cas de grans soleres contínues o de llargues passarel·les.

Les malles més habituals de la reixeta industrial són 33/33 o 22/33 (compleix amb els requisits CEN).

Naturalment, també es poden subministrar un gran nombre de combinacions de malles, altures i gruixos de platines portants, així com platines serrades quan hi hagi requisits de major resistència al lliscament.

 

 


Reixetes per a tràfic pesat

Reixeta per a trànsit pesat PcP és la denominació normal d’una reixeta que s’utilitza per a rampes de cotxes, desguassos d’aigua, oli, etc… En zones amb trànsit pesat com cotxes, carretons elevadors, camions etc. A les zones molt àmplies serà avantatjós utilitzar la gran gamma disponible de reixetes estàndards. La malla estàndard de la reixeta per a trànsit pesat és de 33/33 mm.

També es poden lliurar les reixetes amb altres tipus de malles, altura i gruix de la platina portant. Les platines també es poden fabricar serrades quan es demana que les reixetes siguin més antilliscants.

 

 


Reixetes de ventilació

Les reixetes de ventilació PcP s’apliquen per definició en pous de ventilació i canals de ventilació, però també com a protecció solar i baldaquins.

Les reixetes de ventilació es fabriquen en variades formes i dimensions, segons el desig i les necessitats de cada ocasió, per exemple amb marcs angulars soldats.

El material estàndard és acer galvanitzat en calent, però les reixetes també poden fabricar-se en altres tipus de material com acer inoxidable, alumini, aliatges especials, etc.

S’ofereixen diferents models de ferramentes, àncores de construcció, frontisses, marcs i dispositius de pany com accessoris per a les reixetes de ventilació.